Elektronizacja zamówień publicznych dokumenty

Elektronizacja zamówień publicznych dokumenty

Elektronizacja zamówień publicznych dokumenty składane w postepowaniu wykorzystanie elektronicznych ogólnie dostępnych baz Miniportal e-Zamówień - zasady działania i definicja środków komunikacji elektronicznej i dokumentu elektronicznego dokumentów E-certis i nowe Prawo zamówień publicznych - zasadnicze przemiany w zakresie czynności poprzedzających wszczęcie postępowania, oceny podmiotowej wykonawców, składania ofert, umów dodatkowo trybów. 14 października 2019 r. Prezydent RP podpisał nowe ESPD - przygotowywanie JEDZ przez zamawiającego Prawo zamówień publicznych. Najważniejsze przemiany dotyczą: wprowadzenia obowiązku dokonania analizy przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, wprowadzenia obowiązku aktualizacji rocznych planów postępowań, wprowadzenia do ustawy reguły efektywności, uproszczenia warunków udziału w postępowaniu, ograniczenia Forma oferty w postępowaniach o wartości mniejszej od progów unijnych oraz od progów unijnych i doprecyzowania przesłanek wykluczenia, stworzenia odrębnych trybów udzielania zamówień powyżej progów unijnych. Dużo modyfikacji dotyczy również przepisów regulujących zawieranie umów. Do istotnych zaliczyć należy: zdeterminowanie zasad kształtowania umów, wprowadzenie katalogu klauzul abuzywnych, zdeterminowanie obowiązkowych postanowień umownych, wprowadzenie innowacyjnych zasad waloryzacji wynagrodzenia, wprowadzenie obowiązku ewaluacji realizacji umowy, zniesienie odpowiedzialności solidarnej wykonawców czy też wprowadzenie obowiązku stosowania zaliczek czyli częściowych płatności w umowach powyżej 12 miesięcy. Wpis na blogu o zamówieniach adresowane jest do wszystkich osób odpowiedzialnych za zamówienia publiczne, teraz do kierowników jednostek, osób zasiadających w komisjach przetargowych również osób odpowiedzialnych za ich stronę finansową. Od wielu miesięcy stosujemy w praktyce uregulowania dotyczące elektronicznej formy prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Okres ten pozwolił na identyfikację rzeczywistych praktycznych problemów, z którymi spotykają się wszyscy uczestnicy postępowań prowadzonych w tej formie. Proponowane Wpis na blogu o zamówieniach ma za zadanie przeprowadzić każdego z uczestników poprzez całą procedurę przetargową w formie elektronicznej - poczynając od fazy przygotowania postępowania a na podpisaniu umowy oraz kontroli realizacji kontraktu kończąc. W trakcie szkolenia skoncentrujemy się zatem na znalezieniu rozwiązań konkretnych problemów. Program szkolenia ujmuje zagadnienia, które niejednokrotnie stanowią temat dyskusji. Skoncentrujemy się na tych obszarach, jakie przysparzają szczególnie wiele problemów, budzą niepewność interpretacyjne również na szczególnych punktach w procedurach, które w przyszłości mogą być przedmiotem kontroli ze strony NIK, RIO, UKS czyli kontroli wewnętrznych. Omówienie ich, poznanie "tajników" i na ogół popełnianych błędów pozwoli uniknąć problemów i ewentualnego sporu związanego z prowadzonym postępowaniem. Wpis na blogu o zamówieniach adresowane jest do wszystkich osób odpowiedzialnych za zamówienia publiczne, teraz do kierowników jednostek, osób zasiadających w komisjach przetargowych dodatkowo osób odpowiedzialnych za ich stronę finansową.

Top